در حال بارگذاری ...
 • ردیف

  دانشجو

  مقطع

  عنوان

  1

  حمیدرضا مشهدی

  دکتری

  تبیین عناصر برنامه درسی برای تربیت معلمان فناور در دانشگاه فرهنگیان بر اساس تجربه کشورهای منتخب

  2

  عبدالرحمن خطیبی عطری

  ارشد

  رابطه سرمایه فرهنگی و بلوغ اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی

  دانشجو معلمان  دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 95-94

  3

  محمد بیرامی

  دکتری

  بررسی کیفیت اجرای برنامه درسی جدید کارشناسی آموزش ابتدایی

  دانشگاه فرهنگیان و تعیین میزان همسویی مؤلفه­های آن با تربیت معلم طراز جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه استادان و متخصصان ذی­ربط

   

  4

  بتول بصیری

  دکتری

  واکاوی و تبیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

  5

  عباس علیپور

  دکتری

  ارائه مدلی برای ارتقاکیفیت خدمات آموزشی وپژوهشی دانشگاه فرهنگیان

  6

  حسین وجدانپرست

  دکتری

  تدوین مدل شناختی، هیجانی و انگیزشی تعلل ورزی تحصیلی و بررسی تاثیر آموزش مدل بر تعلل ورزی و افسردگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز در سال 1394-95

  7

  عبدالسعید محمدشفیعی

  دکتری

  بررسی نقش معلمان راهنمای کارورزی در شکل گیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان در برنامه درسی تربیت معلم پیش از خدمت ایران

  8

  نسرین نصرتی

  دکتری

  مطالعه تجرب اجرای دانش (محتوایی، پداگوژیکی و فناوری) معلمان در دوره های کارورزی دانشگاه فرهنگیان و ارائه الگویی ترکیبی با استناد به هنرهای عملی شواب