در حال بارگذاری ...
 •  

  ردیف

  عنوان

  1

  تبیین عناصر برنامه درسی برای تربیت معلمان فناور در دانشگاه فرهنگیان بر اساس تجربه کشورهای منتخب

  2

  رابطه سرمایه فرهنگی و بلوغ اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی

  دانشجو معلمان  دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 95-94

  3

  بررسی کیفیت اجرای برنامه درسی جدید کارشناسی آموزش ابتدایی

  دانشگاه فرهنگیان و تعیین میزان همسویی مؤلفه­های آن با تربیت معلم طراز جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه استادان و متخصصان ذی­ربط

   

  4

  واکاوی و تبیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

  5

  ارائه مدلی برای ارتقاکیفیت خدمات آموزشی وپژوهشی دانشگاه فرهنگیان

  6

  تدوین مدل شناختی، هیجانی و انگیزشی تعلل ورزی تحصیلی و بررسی تاثیر آموزش مدل بر تعلل ورزی و افسردگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز در سال 1394-95

  7

  بررسی نقش معلمان راهنمای کارورزی در شکل گیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان در برنامه درسی تربیت معلم پیش از خدمت ایران

  8

  مطالعه تجرب اجرای دانش (محتوایی، پداگوژیکی و فناوری) معلمان در دوره های کارورزی دانشگاه فرهنگیان و ارائه الگویی ترکیبی با استناد به هنرهای عملی شواب

  9

  ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان

  10

  طراحی پردیس دخترانه نسیبه دانشگاه فرهنگیان با رویکرد ارتقای سطح محرمیت

  11

  طراحی الگوی برنامه درسی، درس کارورزی دانشجویان کارشناسی دانشگاه فرهنگیان و ارزشیابی آن از نظر متخصصین برنامه درسی و اساتید ذیربط

  12

  مطابقت سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده درس کارورزی دانشگاه فرهنگیان 

  13

  طراحی الگوی خوش بینی سازمانی بر اساس مولفه های فردی، روان شناختی و سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی

  14

  بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر چابک سازی سازمان با توجه به نقش تعدیلگری بلوغ سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی)

  15

  بررسی وضعیت مشارکت دانشجو معلمان در فعالیت های فرهنگی و تاثیر آن بر میزان رضایتمندی آنان از کیفیت برنامه های فرهنگی شهر زاهدان -

  16

  طراحی و ارزیابی الگوی فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان به مبلغ

  17

  شناسایی مولفه های آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان و طراحی الگوی مطلوب

  18

  تبیین شاخص های مطلوب عناصر درسی کلاس های چندپایه و مقایسه وضع موجود کلاس های مذکور در استانهای اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد

  19

  بررسی پدیدارشناسانه درس کارورزی جدید 1 و 2 رشته علوم تربیتی از منظر مدرسان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالت زاهدان

  20

  تبیین علی تاب آوری: بررسی نقش عوامل فردی و محیطی

  21

  تدوین چارچوب ارزیابی بهسازی حرفه ای معلمان مبتنی بر رویکرد درس پژوهی- مطالعه ترکیبی

  22

  تدوین چهارچوب ارزشیابی ترکیبی پیشرفت تحصیلی دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران "یک مطالعه ترکیبی"

   

  23

  طرح و شناسایی مبانی فلسفی تربیت معلم و ارائه الگویی برای ان در جمهوری اسلامی ایران

  24

  تأثیر آموزش ریاضی با مدل مک کارتی بر عملکرد حل مسئله ریاضی، خود کارآمدی ریاضی و  هیجان های تحصیلی دانش آموزان دختر

   

  25

  تدوین مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق ادراک جو خانواده و با نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری خود تنظیم و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه یزد

  26

  تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی جامع بر شایستگی روانی- اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی

  27

  طراحی و اعتباربخشی الگوی تطبیقی نظام های تربیت معلم

  28

  ارزیابی عملکرد دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی بر اساس کارت امتیازی متوازن

  29

  بررسی میزان استفاده از نرم افزارهای آموزش ریاضی بر اساس رشد دانش و تغییر باورهای دبیران

  30

  بررسی عملکرد نظری و عملی برنامه کارورزی زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان: تلاش برای تدوین مدل نظری عملی بومی

  31

  بررسی تأثیر آموزش برنامه درسی تلفیقی ریاضی با تربیت بدنی بر یادگیری، یادداری و نگرش دانش آموزان چندپایه دوره ابتدایی شهرستان بیرجند در درس ریاضی (آموزش ریاضی از طریق بازی­های ورزشی تلفیقی)

   

  32

  بررسی تجارب و نوآوری های جهانی در عرصه ی تربیت معلم و توسعه ی حرفه ایی معلمان

  33

  بررسی رابطه ی هوش هیجانی و مدیریت کلاس معلمان ابتدایی منطقه دشتیاری

  34

  شناسایی و تبیین مولفه های برنامه درسی معنوی و بررسی قابلیت اجرایی آن در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه اساتید و مدیران

  35

  تبیین جایگاه نظریه های تربیتی در تجربه معلمی معلمان ابتدایی

  36

  طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش و آماده سازی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان

  37

  تبیین مبانی فلسفی هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائه الگو جهت تقویت آن

   

  38

  طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی برای تربیت معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه

  39

  مطالعه بازنگری برنامه های درسی تربیت معلم در ایران و ارائه الگویی معتبر

  40

  شناسایی رویکرد بهینه ترکیب نمرات آزمون تعیین صلاحیت های معلمی دانشگاه فرهنگیان

  41

  طراحی و اعتبارسنجی الگوی فعالیت های فوق برنامه (برنامه غیررسمی) تربیت معلم دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران

  42

  بررسی تطبیقی مولفه های ارزش شناسی از دیدگاه امام علی (ع) با سند تحول بنیادی آموزش و پرورش در رابطه "تربیت معلم" در دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر حیات طیبه

  43

  ارائه مدل توانمندسازی حرفه ای معلمان مبتنی بر دانایی محوری با رویکرد آینده پژوهی

  44

  تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش

  45

  تاثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر الگوی مصرف (فرهنگی) معلمان شهر تهران

  46

  طراحی و اعتباربخشی الگوی بالندگی شغلی- حرفه ای اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان

  47

  اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی شوناکر بر سرزندگی تحصیلی، سرمایه روانشناختی، سلامت معنوی، و احساس تنهایی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان زاهدان

  48

  طراحی مدل اثربخش و دانش محور فرایندهای سازمانی، مطالعه موردی معلمان آموزش و پرورش استان مازندران

  49

  بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با تحول سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی

  50

  بررسی میزان بکارگیری روشهای فعال تدریس و عوامل/موانع مرتبط با آن در پردیس های استان تهران دانشگاه فرهنگیان