در حال بارگذاری ...

قابل توجه استادان راهنما، معلمان راهنما، کارآموزان و دست اندرکاران پودمان دوم دوره مهارت آموزی سال 1396

 

فایل کتابچه  راهنمای عملی دروس «کارآموزی» و «آموزش پژوهی» به همراه «دستورالعمل دوره توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی مهارت آموزان ماده 28» جهت بهره برداری، به پیوست است.


نظرات کاربران