در حال بارگذاری ...

فرم سفر برای متقاضیان سفر های خارجی

سفرهای اعضاء هیات علمی و کارکنان :

کلیه اعضاء هیات علمی و کارکنانی که متقاضی سفرهای خارجی (اعم از اداری ، شخصی و ...) می باشند لازم است یک ماه قبل از انجام
 
سفر ، نسبت به تکمیل فرم سفر اقدام نموده و  فرم را بصورت محرمانه به اداره کل حراست تحویل نمایند .بعد از سفر لازم  است  ، بازگشت خود
 
را اعلام نموده و  فرم  گزارش  سفر را تکمیل  و به حراست  تحویل  نماید . 
 
 

 

دانشجویان متقاضی سفر
  ابتدا دانشجو می بایست به دانشکده محل تحصیل خود مراجعه نموده و درخواست کتبی خود را به معاونت آموزشی دانشکده ارائه  ­نماید .
 
پس از اعلام نظر از حراست دانشگاه لازم است دانشجو  فرم تقاضای سفر را تکمیل نموده به اداره کل حراست تحویل نماید .دانشجو  لازم
 
است بعد از سفر  بازگشت خود را اعلام نموده و  فرم  گزار​ش  سفر را تکمیل  و به حراست  تحویل  نماید .

 


نظرات کاربران