در حال بارگذاری ...
9. سنجش سواد سلامت دانشجو معلمان پردیس های دانشگاه فرهنگیان در شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393

مجری: فاطمه زهرا احمدی

چکیده

معلمان در ارتقای سلامت نقش مهمی ایفا می کنند. اما تا کنون پژوهشی به منظور تعیین سطح سواد سلامت معلمان کنونی و معلمان آینده صورت نگرفته است. این پژوهش در پی آن است که سطح سواد سلامت آنان و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کند. افزون بر آن، راه های گوناگون افزایش سواد سلامت معلمان را مورد توجه قرار می دهد. در این پژوهش 704 تن از دانشجومعلمان و 228 تن از معلمان شاغل در آموزش و پرورش که دوره کارشناسی ناپیوسته را در دانشگاه فرهنگیان می خواندند شرکت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه «سنجش سواد سلامت (هلیا)» بود که در اردیبهشت ماه 1394 مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه مذکور دارای 33 گویه است که پنچ بعد سواد سلامت یعنی ابعاد خواندن، دسترسی، درک و فهم، ارزشیابی و تصمیم سگیری درباره اطلاعات سلامت را مورد سنجش قرار می دهد. افزون بر آن، دو پرسش باز در انتهای پرسشنامه قرار داده شد تا انتظارات شرکت کنندگان پژوهشی از برنامه درسی سواد سلامت گردآوری شود. یافته ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد میانگین (انحراف معیار) سنی شرکت کنندگان (9.6) 26.2 است. حدود 70 درصد شرکت کنندگان زن بوده اند. از میان منابع گوناگون کسب اطلاعات سلامت، اینترنت اصلی ترین منبع به شمار آمده است. میانگین (انحراف معیار) امتیاز سواد سلامت کل (13.21) 67.28 بود. درصد سطح سواد سلامت ناکافی، نه چندان کافی، کافی، و عالی به ترتیب عبارت بود از: 5.10، 4.34، 1.45، و 10 درصد. سواد سلامت به صورت معناداری با جنسیت، سن، و وضعیت تأهل در ارتباط بود. شرکت کنندگان انتظار داشتند، برنامه درسی سواد سلامت به صورتی باشد که محتوای آن کاربردی باشد و بر موضوعات مرتبط با سلامت روان تمرکز بیشتری داشته باشد. از آنجایی که سواد سلامت محدود در معلمان سدی بر راه ارتقای سواد سلامت دانش آموزان در مدرسه است، باید به منظور افزایش سواد سلامت در معلمان کنونی و آینده، زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات آموزشی مختلف فراهم گردد.

کلید واژه: سواد سلامت، معلمان آینده، معلمان کنونی، پرسشنامه هلیا، ایران


نظرات کاربران