در حال بارگذاری ...
8. بررسی و ارائه راههای ایجاد انگیزه و گرایش به تحقیق و پژوهش در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان

مجری: عیسی عابدینی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی و ارائه راههای ایجاد انگیزه و گرایش به تحقیق و پژوهش  در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 3212 نفر و نمونه آماری 346 نفر بوده که از بین کلیه دانشجویان پسر و اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و اردبیل براساس سهم دانشجویان پسر و اساتید از حجم نمونه به شیوه تصادفی متناسب انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی محتوایی آن از نظر و قضاوت اساتید علوم تربیتی و متخصصان امور مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر با  ۸۳۶/۰ بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد: بین عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی و گرایش به پژوهش در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین عوامل بازدارندة همکاری علمی و گرایش به پژوهش در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بنابرین می توان گفت که هر چقدر میزان عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی بیشتر شود و گرایش به پژوهش در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان بیشتر می­شود و برعکس. هر چقدر میزان عوامل بازدارندة همکاری علمی بیشتر شود و گرایش به پژوهش در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان کمتر می شود و برعکس.

واژه های کلیدی: مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی، گرایش به پژوهش


نظرات کاربران