در حال بارگذاری ...
7. بررسی راهکارهای ترغیب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به انجام فعالیت های علمی و پژوهشی

مجری: غلامرضا خوشفر

چکیده

    هدف اصلی این تحقیق «شناسایی عوامل موثر در ترغیب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان به انجام فعالیت های علمی و پژوهشی» بوده و برای تحقق این هدف کلی، اهداف اختصاصی، سئوالات تحقیق و فرضیات تحقیق طراحی گردیده است. روش های مورد استفاده در این تحقیق؛ ترکیبی از روش کتابخانه ای و روش پیمایشی بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از «پرسش نامه» محقق ساخته» استفاده شده است. برای تعیین اعتبار ابزار، از تکنیک اعتبار صوری و برای تعیین پایایی ابزار مورد مطالعه از تکنیک ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان گلستان بوده که تعداد آنان برابر با  1085 بوده است.حجم نمونه مورد مطالعه 266دانشجو تعیین گردید و برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای خوشه ای استفاده شده است. برای  شناخت نوع تکنیک ها از آزمون کولموگروف، اسمیرنوف، استفاده؛ و بواسطه ی نرمال بودن توزیع داده ها، از تکنیک ها و آزمون های موجود در آمار پارامتریک مانند ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. یافته ها نشان داد میانگین میزان توانایی دانشجویان در انجام فعالیت های  علمی و پژوهشی 22/1 از 4 و میزان انجام فعالیت های  علمی و پژوهشی  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان0075/1 ؛ میزان برخورداری از انگیزش درونی15/2؛ میزان ارایه انگیزش بیرونی68/1؛ میزان گرایش و علاقه به فعالیت های  پژوهشی 76/2؛ نوع نگرش 54/2 به فعالیت های  پژوهشی؛میزان برخورداری دانشگاه از امکانات پژوهشی 20/1؛ میزان فعالیت انجمن های علمی 93/0؛ میزان توانمندی علمی مدرسان در هدایت تحقیقاتی 87/2 ؛ میزان کمک مدرسان در هدایت تحقیقاتی 16/1  و میانگین میزان توجه و علاقمندی  مدیران دانشگاه به انجام فعالیت علمی و پژوهشی توسط دانشجویان 56/1 از 4 بوده است. همچنین یافته ها نشان داد که سه متغیر جنسیت، دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصلی نتوانسته اند در میزان انجام فعالیت های  علمی و پژوهشی  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، تفاوت ایجاد نمایند و دانشجویان از منظر میزان توانایی و انجام فعالیت های  علمی و پژوهشی؛ در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

واژه های کلیدی: فعالیت های  علمی و پژوهشی/ ترغیب /دانشگاه فرهنگیان/ استان گلستان


نظرات کاربران