در حال بارگذاری ...
6. شناسایی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

مجری: حسین عابدی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، به روش آمیخته از نوع اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی نمونه­ای به حجم 12 نفر از طریق نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند که از طریق گروه­های کانونی و فرایند مصاحبه نیمه­ساختار یافته در 6 جلسه انجام شد. بعد از شناسایی مهارت­ها و مقولات؛ در بخش کمی با ابزار پرسشنامه­ محقق­ساخته وضعیت موجود مورد سنجش قرار گرفت. در این بخش؛ جامعه آماری تحقیق را اعضای هیات علمی گروه­های آموزشی (علوم تربیتی، ریاضی، ادبیات، مشاوره، زبان انگلیسی، شیمی، فیزیک، تربیت بدنی، الهیات، زیست شناسی) در استان­های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، تهران، همدان، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد و گلستان دانشگاه فرهنگیان به تعداد 1360 نفر تشکیل می دادند، که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر، به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه­ها توسط چند تن از متخصصین آموزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن­ها با اجرای اولیه در نمونه به حجم 30 نفر با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ تعیین شد، این ضریب برای پرسشنامه­های زمینه تدریس، قبل از تدریس، ضمن تدریس، ارزشیابی تدریس، فناورانه و سایر مهارت­ها به ترتیب؛ 727/0، 757/0، 814/0، 818/0، 837/0 و 762/0 بوده است. برای توصیف داده­ها از آمار توصیفی و برای بررسی نیاز به آموزش، ضریب اهمیت و همچنین بررسی تفاوت بین ویژگی­های جمعیت­شناختی به لحاظ نیاز به آموزش از آمار استنباطی استفاده شده است. در نهایت نتایج نشان داد که در مهارت زمینه تدریس در مقولات تخصص در حوزه علمی با 3/52 درصد و کلاس­داری با 9/54، در مهارت قبل از تدریس در مقولات نظریه­های یادگیری با 1/54 درصد و هدف­گذاری و برنامه­ریزی با 3/53 درصد، در مهارت ضمن تدریس در مقولات روش ارائه مناسب با موضوع با 65 درصد، مدیریت زمان با 2/61، قدرت اداره و رهبری کلاس با 6/55، در مهارت فناورانه در مقولات نرم­افزارهای تولید فیلم آموزشی با 4/61 درصد، نرم­افزار­های حوزه تخصصی محتوا با 7/58، روش­های تدریس سیستمی با 6/56، ICDL با 7/55، نرم­افزارهای تولید چندرسانه­ای آموزش با 4/54 و نرم­افزار ارائه با 5/53، در سایر مهارت­ها در مقوله زبان انگلیسی با 6/55 درصد نیاز به آموزش استخراج شده است.

کلید واژه­ها: شناسایی نیاز­ها، رشد حرفه­ای، مهارت­های تدریس


نظرات کاربران