در حال بارگذاری ...
5. بررسی وضعیت هوش هیجانی، خلاقیت و سلامت روان دانشجویان پیوسته دانشگاه فرهنگیان استان فارس

مجری : عباس اناری نژاد

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت هوش هیجانی، خلاقیت و سلامت روان دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان استان فارس است. برای اجرای پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی پیوسته کلیه پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان استان فارس به تعداد 1850 نفر می باشد.

حجم نمونه آماری دانشجویان با استفاده از جدول مورگان محاسبه و تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 450 نفر از دانشجویان دختر و پسر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل: الف)پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن، ب) پرسشنامه خلاقیت تورنس و ج) پرسشنامه سلامت روان 28 GHQ بود که روایی و پایایی آنها بررسی و از این نظر معتبر تشخیص داده شدند.

اهم یافته های پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

- میانگین هوش هیجانی، سلامت روان و خلاقیت دانشجویان از سطح کفایت مطلوب پایین تر، اما از سطح قابل قبول بالاتر بود.

- بین میانگین هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان تفاوت معناداری مشاهده شد، اما در زمینه سلامت روان و خلاقیت بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد.

-در زمینه هوش هیجانی و خلاقیت بین دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فرهنگیان تفاوت معناداری وجود داشت؛ در حالی که بین میانگین سلامت روان دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فرهنگیان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

- بین خلاقیت، هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری نشان داده شد.

 

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، خلاقیت، سلامت روان، دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان، استان فارس


نظرات کاربران