در حال بارگذاری ...
4. تدوین مدلی ساختاری به منظور پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان یزد بر اساس هوش هیجانی ، هوش معنویی و عمل به اعتقادات مذهبی

مجری: کاظم برزگر بفرویی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر "تدوین مدلی ساختاری به منظور پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجو معلَمان دانشگاه فرهنگیان بر اساس هوش هیجانی، هوش معنوی و عمل به اعتقادات مذهبی" بود. روش این پژوهش همبستگی بود. بدین منظور، 326 دانشجو معلّم (147 دختر و 177 پسر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس های هوش هیجانی، هوش معنوی، عمل به اعتقادات مذهبی و سلامت روان پاسخ دادند. داده ها با روش «تحلیل معادله های ساختاری» تحلیل شدند. در پاسخ به سؤال های پژوهش حاضر مشخص شد که دانشجو معلمان نمونه از لحاظ هوش معنوی، هوش هیجانی، عمل به اعتقادات مذهبی و سلامت روان در وضعیت خوبی به سر می برند و دانشجو معلّمان دختر نسبت به پسران از سلامت روان بالاتری برخوردار بودند. در آزمون فرضیه اصلی پژوهش حاضر مشخص شد که مدل روابط بین هوش هیجانی، هوش معنوی، عمل به اعتقادات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی از برازش خوبی برخوردار است. طبق این مدل متغیرهای هوش هیجانی، هوش معنوی و عمل به اعتقادات مذهبی توانستند تنها 9 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان را تبیین نمایند. همچنین، متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی توانستند 45 درصد از واریانس سلامت روان و 34 درصد از واریانس عمل به اعتقادات مذهبی را تبیین نمایند. در آزمون فرضیه های مربوط به اثر مستقیم متغیرها بر روی سلامت روان مشخص شد که هوش هیجانی و هوش معنوی بر سلامت روان اثر مستقیم معنادار دارد. هوش معنوی بر عمل به اعتقادات مذهبی اثر مستقیم معنادار دارد و هوش معنوی، سلامت روان و عمل به اعتقادات مذهبی بر عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان اثر مستقیم معنادار دارد. در آزمون مربوط به اثر غیرمستقیم متغیرها مشخص شد که تنها هوش هیجانی از طریق هوش معنوی بر سلامت روان اثر مثبت غیرمستقیم دارد. این در حالی است که بر روی عملکرد تحصیلی هیچ کدام از اثرات غیرمستقیم معنادار نبود. در کل نتایج نشان داد که متغیرهای پیش بین مدل قادر به تبیین سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان می باشند.

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، هوش معنوی، عمل به اعتقادات مذهبی، سلامت روان، عملکرد تحصیلی، دانشجو معلّمان، دانشگاه فرهنگیان.


نظرات کاربران