در حال بارگذاری ...

فراخوان اولویت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان تمدید شد

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعلام کرد نظر به درخواست و تماس های مکرر اعضای هیات علمی جهت مشارکت در فراخوان اولویت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، مهلت ارسال پیشنهاده به معاونت پژوهشی و فناوری (نشانی ایمیل: s.salahi@cfu.ac.ir) تا 5 بهمن ماه تمدید شد.

پژوهشگران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 87751707 تماس حاصل فرمایید. 

شرایط:

  1. اشتغال به کار در دانشگاه فرهنگیان به عنوان عضو هیات علمی یا مدرس تمام وقت،
  2. مرتبط بودن رشته تحصیلی با موضوع،
  3. داشتن سوابق پژوهشی مرتبط با ارائه مستندات،
  4. پیشنهاده مطابق الگوی پیوست تدوین شود.
  5. مجری طرح پژوهش دانشجوی دکترا نباشد.

هر محقق فقط برای یک اولویت پژوهشی، می تواند پیشنهاده ارائه کند. هم چنین ارائه پیشنهاده حقی برای ارائه دهنده ایجاد نمی کند.

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان

اولویتهای سال 1395

بررسی میزان اهتمام مدیریت صف و ستاد به اجرای منشور فرهنگی دانشگاه فرهنگیان

1

بررسی راه های افزایش درآمد اختصاصی و تحصیل منابع جدید در دانشگاه فرهنگیان

2

بررسی میزان اهتمام به اجرای مفاد منشور مدیریت( در سازمان مرکزی) و میثاق نامه مدیران ( در سطوح صف ) در دانشگاه فرهنگیان

3

تبیین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش

4

بررسی وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود اقامه نماز در دانشگاه فرهنگیان

5

تدوین و اعتباریابی مدل سنجش بهره وری در دانشگاه فرهنگیان

6

تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

7

بررسی نقش معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ( بر پایه داده های امتحانات کشوری ) و تبیین دلالت های آن برای تربیت معلم

8

ارزیابی برنامه جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان و کیفیت اجرای آن از دیدگاه صاحبنظران و ذینفعان

9

آسیب شناسی اجرای دوره های کارشناسی ناپیوسته و ارایه الگوی اجرایی مناسب برای بهبود اجرا

10

بررسی پیامدهای مثبت و منفی شیوه های موجود پذیرش دانشجویان( بومی گزینی یا از بوم برای بوم)  در دانشگاه فرهنگیان

11

آسیب شناسی فرآیند مصاحبه ،گزینش و انتخاب دانشجویان جهت پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و ارایه الگوی مطلوب

12

            بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه فعالیت های غیر رسمی و فوق برنامه در تربیت معلم

13

بررسی ویژگی ها(ی شخصیتی، دینی-اخلاقی و حرفه ای) و صلاحیت های معلم از دیدگاه اسلام / در تاریخ و تمدن اسلامی

14

بررسی کیفیت تاثیر مدیران آموزشگاهی بر عملکرد نومعلمان دانش اموخته دانشگاه فرهنگیان

15

بررسی نیازهای های حرفه ای نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان و ارایه پیشنهاد های مناسب به دانشگاه

16

بررسی و مقایسه عملکرد نومعلمان مهارت آموز ماده 28 و دوره چهارساله و ارریابی آن بر اساس ملاک های ناظر به عملکرد مورد انتظار

17

بررسی دغدغه های حرفه ای و صنفی آموزشگران دانشگاه فرهنگیان و ارایه پیشنهاد های مناسب برای پاسخگویی به آنها

18

بررسی موانع  تفویض اختیار به مدیریت های استانی و ارایه راه های مقابله با ان ها

19

بررسی شیوه های ممکن برای نیل به اهداف دانشگاه سبز در دانشگاه فرهنگیان   

20

ارزیابی الگوهای حمایت حرفه ای از نومعلمان در جهان بمنظور ارایه الگوی بهینه برای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

21

 
 

 


نظرات کاربران