در حال بارگذاری ...

روز نهم دیماه به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد. مقام معظم رهبری

نُه دی روز ایمان و بصیرت
خروش مردمان پاک سیرت

نُه دی روز ایثار و شجاعت
ز شرک خیل اهریمن برائت


نظرات کاربران