در حال بارگذاری ...

حفاظت IT

 

1.طبقه بندی حفاظتی اماکن و تأسیسات تحت پوشش دستگاه با هماهنگی مراجع ذیربط و حفاظت از آنها و سیستمهای سخت افزاریIT
2. تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها.
3.تهیه دستورالعملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن اعم از اسناد مکتوب،اطلاعات نرم افزاری رایانه.


نظرات کاربران