در حال بارگذاری ...

حفاظت اسناد و مدارک

 

1.طبقه ‏بندى اسناد و مدارک بر حسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند.

 2.ایجاد بایگانى منظم موضوعى و پرسنل و تعیین چگونگى نگهدارى و حراست از اسناد.

 3.برنامه ‏ریزى و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتى اسناد طبقه ‏بندى شده.

4.استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سؤالات.

 5.تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه ‏بردارى نامه ‏هاى طبقه ‏بندى شده، دستورالعمل‏ها با نظر مسؤول مستقیم.

 6.انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیرى از افشاء غیر مجاز مذاکرات و صورت جلسه ‏ها.

7. تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانى، ارسال مراسلات و گردش اسناد.

 8.دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهاى مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط


نظرات کاربران