در حال بارگذاری ...

حفاظت فیزیکی

1.اقدامات تأمینى و حفاظتى اماکن و انجام هماهنگی لازم با اداره کل حراست و اماکن در امورات ساختمان دانشگاه.

 2.ارتقاء توان کیفى نیروهاى حفاظتى از طریق آموزش.

 3.حفظ و مراقبت از اموال متعلق به بیت المال.

4.ارائه راهکارهاى علمى به منظور پیشگیرى از حوادث احتمالى.  

5. ایجاد نظم و انضباط در محیط به منظور تسریع امور جارى.

 6.کنترل خروج اموال متعلق به سازمان با فرم مخصوص.

 7.صدور مجوز تردد پرسنل در ساعات ادارى با برگ مرخصى و یا مأموریت.

 8.صدور مجوز تردد ارباب رجوع و کارگران امور ساختمانی به ساختمان.

 9.آموزش امورات حفاظتى به رانندگان وسایل نقلیه.

 10.هماهنگى با نیروى انتظامى در حفاظت آزمون و دیگر موارد لزوم.

 11.حفاظت از مخازن اصلى و فرعى و توزیع سؤالات امتحانى و آزمون‏ها.


نظرات کاربران