در حال بارگذاری ...

معرفی دفتر مرکزی حراست

 دفتر مرکزی حراست  

    حراست بعنوان مشاوری امین و چشم بینا و مورد اعتماد ریاست دانشگاه می تواند با شناسایی تهدیدات و آسیب ها و نقاط ضعف و قوت و ارائه اطلاعات به موقع نقش موثر در کاهش آسیب پذیری داشته باشد پیشگیری از وقوع تخلف یا بی نظمی ، اطلاع رسانی از وقایع و ارائه تحلیلهای صحیح اطلاعاتی ، همکار و کمک به مدیران در مواقع بحرانی ، نظارت و بازرسی خاص با نظر رئیس و آگاهی سازی حراستی کارکنان  و تهیه طرحها ، دستور العملها و آئین نامه های حراستی در زمینه حفاظت از اماکن و تاسیسات ، اسناد و اطلاعات و حفاظت IT و نامحسوس نیز از جمله اقداماتی است که می بایست در اولویت کاری حراست قرار گیرد.

 

بدیهی است حضور حراست در عرصه فرآیندی سازمانی همواره جهت دستیابی به دو هدف عمده است :


1- برنامه ریزی سازماندهی و تدوین برنامه های کلان و راهبردی در جهت حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیشبرد اهداف دانشگاه با توجه به چشم انداز ترسیمی از سوی ریاست دانشگاه .


2- همراهی - مساعدت و ارائه مشورتهای موثر و اطلاع رسانی بموقع به رئیس ، مدیران و اعمال نظارتهای امنیتی و حفاظتی و انجام اقدامهای موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع انسانی.

  حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئولیتی خطیر را متوجه هر فرد می کند چرا که می بایست آنچنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسیر تهمت و اتهام قرار نگیرد و از پذیرفتن رنگ ها مبرا باشد و بتواند در جامعه ای که دشمنان عادت به شیطنت و فریب دارند از ولایت و اصول دینی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع جانانه کند و طوری عمل کند که مأمن همه اقشار شاغل در دانشگاه باشد.

لذا عمل به احکام و موازین شرعی و اسلامی در تمام امور و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و قانونگرایی و رعایت اصول اساسی اسلام یعنی تگریم ارباب رجوع و حفظ آبرو و اسرار بسیار تلاش نموده و با اخلاص عمل کند.          

 

نقش های حراست

 

 

 

سه نقش اساسی برای حراست مورد نظر است .

 

  1.  نقش هشدار دهنده و پیشگیری
  2.  نقش اصلاح کننده و درمان
  3.  نقش جدا کننده از سیستم

 

    حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است که بر اساس ماده واحده قانون مصوب 69/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیلات سازمانی خاص تشکیل شده است .

    حراست به عنـوان مشاور امین ، چشم مدیر در هر سازمان و وزارتخانه با توجه با اشـراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد ، می تواند در تصمیم سازی و پیشرفت مجموعه تحت نظارت تاثیر اساسی داشته باشند 

 

 

شرح وظیفه

 

 

 

شرح وظیفه کلی حراست :

 1- برنامه ریزی ،سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات تامینی امنیت جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز

به پرسنل ، تاسیسات و اسناد و مدارک .

-2پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع- تحصن- اعتصاب- اغتشاش و تظاهرات .

-3 جمع آوری اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتی- کسب و پرورش اطلاعات اخبار محیط اعم از سیاسی اجتماعی- اقتصادی .

-4 بررسی و تعیین رده حراستی افراد جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و انعکاس به مدیریت دستگاه مراجع ذیصلاح .

-5 تعیین پست های مشاغل حساس دانشگاه .

-6 اعلام صلاحیت عمومی شاغلین جهت تصدی پست های مشاغل حساس و داوطلبان اشتغال- انتقال و ماموریت به دانشگاه .

-7 بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاههای ذیصلاح .

-8 صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید- کارکنان- دانشجویان .

-9 نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار- اسناد- پرسنل .

-10برنامه ریزی و اجرای طرح حفاظت شخصیت ها درصورت بررسی و لزوم و تعیین سطوح حفاظتی با هماهنگی مراجع ذیصلاح .

-11 اجرای طرحهای آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستور العمل های صادره در حوزه امنیت و حفاظت .

-12 پیشنهاد و اجرای طرحهای حراستی و حفاظتی متناسب با شرایط خاص .

-13 انجام امور مربوط به بی­سیم و دیگر امور امنیتی در تسریع امور اطلاع رسانی و حفاظت گفتار .

-14 انجام امور مربوط به دوربین های مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانهاتاسیسات مخابرات و افراد .

-15مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه .

-16 بررسی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش جهت شناسایی مشکلات و معضلات .

-17 رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرایی و بهره برداری کامل از آنها .

-18 ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی .

-19 پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی .

-20 تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها .

-21 ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه .

-22ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط  .

 23- شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقاء آنها در محیط  .   

 

 

ادارات ، واحدها ، حوزه ها

 

 

 

شرح وظیفه  دفتر مرکزی حراست در چند حوزه و اداره قابل تعریف و مصوب است :

-1اداره حفاظت پرسنلی .

-2اداره حفاظت و طبقه بندی اسناد و مدارک .

-3اداره حفاظت فیزیکی .

-4 اداره حفاظت فضای مجازی .

-5 دبیرخانه محرمانه  .

-6 اداره حراست پردیس ها ومرکز علمی پژوهشی تابعه .

 

 
 
 

 


نظرات کاربران