در حال بارگذاری ...

نتایج دومین فراخوان انشا و نویسندگی

ازسوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان نتایج دومین فراخوان انشا و نویسندگی اعلام شد.

دومین فراخوان انشا و نویسندگی با هدف شناسایی دانشجویان اهل قلم دانشگاه فرهنگیان در اردیبهشت 59 برگزار

شد. حدود 995 اثر به دبیرخانه فراخوان رسید. پس از بررسی و داوری دو تا سه مرحله ای نتایج زیر به دست آمد. آثار
راه یافته به مرحله دوم همراه با برگزیدگان نهایی در شمارۀ 17 ماهنامۀ انشا و نویسندگی به چاپ خواهد رسید.

اطلاعات تکمیلی در فایل ضمیمه قابل دسترسی است.


نظرات کاربران