در حال بارگذاری ...

عبدالحسین مصحفی

استاد مصحفی 

نخستین بار نام استاد مصحفی را در مجله ریاضی " یکان "دیدم.

وی صاحب امتیاز، مدیرمسوول و سردبیر آن مجله بود و یکان را ازبهمن 1342

تا اسفند 1356به صورت ماهانه و به طور مرتب منتشر کرد.

ادامه مطلب را در فایل ضمیمه مشاهده فرمایید.


نظرات کاربران