در حال بارگذاری ...

قیصر امین پور

بزرگی قیصر امین ُ پور را باید در عمر کوتاه او جست؛ 
در جایگاه ارزشمند او در شعر معاصر بعد از انقلاب، 
در ارتباط صمیمانة خودش و شعرش با نسل جوان و 
نوجوان، و با کارنامة پرباری که از احساس، ایمان و 
انسانیت از خود به جا گذاشت. هم از اینروست که 
معرفی او را در سلسلة معلمان بزرگ »مجلة رشد معلم« 
قرار داده ایم..
سالگرد درگذشت جانگداز او هشتم آبان است.


نظرات کاربران