در حال بارگذاری ...
دکتر ساکی در نوزدهمین نشست علمی – تخصصی دانشگاه فرهنگیان:

اگر در دانش آموزش رشد یابیم در تربیتِ معلم رشد یافته ایم

نوزدهمین نشست علمی- تخصصی دانشگاه فرهنگیان، با موضوع " کاربرد  دانش موضوعی تربیتی( دانش آموزش محتوا) در آموزش موضوعات تخصصی"دوشنبه  21 اسفند 96 در مرکز شهید شرافت تهران با حضور دکتر ساکی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و ارائه دکتر محمد فقیری پیرامون دانش اموزش محتوا در رشته های تخصصی برگزار شد.

در این نشست علمی دکتر ساکی برگزاری این همایش ها را در راستای توسعه و تکوین برنامه های تربیت معلم دانست و به آمادگی و استقبال معاونت پژوهشی برای دریافت و ارائه ایده ها با محوریت دانش موضوعی تربیتی اشاره کرد.

وی با اشاره به رسالت خطیر تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان بر پیچیدگی فعالیت در حوزه آموزش عالی بویژه حوزه تعلیم و تربیت تاکید و  برگزاری چنین همایش ها و نشست های علمی را به منظور اهمیت کار آموزشگری و ارائه تدریس اثر بخش ضروری برشمرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نداشتن دانش روش های تدریس و آموزش را از علل افت تحصیلی دانش آموزان دانست و گفت: بنا بر اهمیت دانش آموزشِ رشته های تخصصی محور اصلی توسعه پژوهشی بر آموزش پژوهی و ارتقا کیفیت آموزش قرار گرفته است.

وی با اشاره به رویکرد معاونت پژوهشی دانشگاه در تاکید بر آموزش به عنوان موضوعی برای پژوهش افزود: تمام دانشگاه ها کار آموزش را انجام می دهند اما آموزش را علم و دانش نمی دانند.

دکتر ساکی آموزشِ رشته ها را حوزه ای تخصصی و علمی دانست اظهار کرد: در این حوزه به این پرداخته خواهد شد که چگونه موضوعات خاص علمی را تدریس کنیم.

 وی با بیان اینکه اگر در آموزش رشد یابیم در تربیتِ معلم نیز رشد یافته ایم، گفتگوی حرفه ای، اجرای همایش ها و نشست ها و پژوهش در حوزه آموزش  و استفاده از تجربیات معلمی را از راهکارهای ارتقاء دانش آموزش برشمرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به سیاست اصلی دانشگاه مبنی بر آموزش پژوهی ابراز امیدواری کرد: دانشگاه فرهنگیان بتواند این حوزه را در کشور به عنوان حوزه ای تخصصی مطرح کند.

وی آموزش پژوهی را تلاش برای پیدا کردن روش اثر بخش تدریس دانست و افزود: دانش تربیتی (روانشناسی، ارزشیابی و دروس تربیتی)، دانش موضوعی (رشته تخصصی)، دانش فناوری (امکانات موجود برای تدریس)، دانش زمینه ای( درک محیط و ویژگی های دانش اموزان و شرایط زمینه ای) دانش آموزش محتوا pck را می سازند.

در ادامه دکتر فقیری به عنوان ارائه دهنده این نشست به بیان مطالبی درخصوص تعریف، ویژگی ها و ضرورت های پرداختن به دانش موضوعی تربیتی / دانش آموزش محتوا پرداخت.

وی دانش محتوایی آموزش را علم و هنر تدریس، روش، نظریه و مبانی تدریس دانست و آن را آمیزه ای از دانش محتوایی و دانش آموزشی برشمرد.

دکتر فقیری موثرترین دانش در این حوزه را دانش معلم عنوان و اظهار کرد: سازماندهی، متناسب سازی و بازنمایی محتوا طبق علایق و توانایی فراگیران ضمن توجه به ادارک، تصورات، مشکلات و محدودیت ها از ویژگی های این دانش است.

وی با اشاره به پیشینه بروز و توسعه دانش محتوایی آموزش، اهمیت توجه به دانش کاری معلم، تمایز معلم و متخصص، مستند سازی تجربه های معلمان، تشکیل خزانه تجربه های آموزشی و به اشتراک گذاشتن آنها را از دلایل ضرورت توجه به دانش آموزش محتوا عنوان کرد.

دکتر فقیری دانش مفهومی و دانش رویه ای را دو دانش پراهمیت در تدوین و تدریس کتب درسی برشمرد و در ادامه به بیان مطالبی درخصوص ارزیابی این دانش در 20 سال گذشته و کارکردهای آن پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: برای تدوین مناسب و شایسته کتاب های درسی باید مولفان با تجربه معلمی و مجهز به دانش علمی و تربیتی باشد.


نظرات کاربران